Current PhD students

Find out what some of our postgraduate researchers are working on.

Year 4+

Year 3

Year 2

Year 1

  • Abdulkarim Jaafar
  • Hongning Huang
  • Akash Malhotra
  • Meiqing Zhang
  • Yue Zhou
  • Zhidong Zhu

Year 0

  • Senalp Canlibel
  • Zerong Chen
  • Chinh Hoang Duc
  • Shujun Tan